darmowa przesylka

Darmowa dostawa

szybkie terminy

Szybkie terminy realizacji

materiały

Szeroka gama produktów

pay online

Płatności online

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Poniższy regulamin, określa zasady sprzedaży za pośrednictwem portalu internetowego produktów poligraficznych oraz wydruków wielkoformatowych wykonywanych na zamówienie, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawieranych umów.
 2. Portal internetowy prowadzony jest pod adresem: www.milladruk.pl przez firmę: Milladvert Dawid Pogoda, Pustków 275, 39-205 Pustków, który jest właścicielem portalu internetowego milladruk.pl, (zwanego dalej 'Drukarnią') a także jego Administratorem.
 3. Informacje o produktach podane na stronie portalu milladruk.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Zasady korzystania z portalu

 1. Warunkiem złożenia zamówienia na produkty Drukarni jest założenie konta na Portalu milladruk.pl, w tym podanie aktualnego adresu e-mail.
 2. Założenie konta na Portalu milladruk.pl oznacza wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
 3. Produkty sprzedawane są przez Drukarnię zarówno osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, jak również osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą kupującym od Drukarni Produkty dla celów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (zwanym dalej: „Klientami”), jak również pozostałym podmiotom, to jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą i dokonującym zakupu od Sprzedawcy Produktu na cele związane bezpośrednio z tą działalnością gospodarczą lub zawodową, osobom prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej. Zarówno Klienci, jak również pozostałe podmioty dokonujące zakupów w Portalu internetowym milladruk.pl zwane są dalej w treści niniejszego Regulaminu „Klientami”.
 4. Portal milladruk.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
  b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,
  c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora portalu milladruk.pl za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni milladruk.pl.
 5. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.
 6. Klient Portalu milladruk.pl nie może:
  a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
  c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku,
  b) korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

3. Składanie zamówień, zawarcie umowy, realizacja usług oraz odpowiedzialność Drukarni.

 1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni roku. Produkty zamówione w dzień ustawowo wolny od pracy będą realizowane w pierwszy dzień roboczy.
 3. Dokonując zakupów Klient składa zamówienie poprzez dodanie Produktu prezentowanego w Sklepie do koszyka. Przy każdym Produkcie znajdują się dostępne parametry, które Klient samodzielnie wybiera/wpisuje. W zależności od wybranych parametrów Produktu pojawia się cena Produktu i data jego wysyłki. Następnie po wybraniu sposobu i miejsca dostawy oraz formy płatności Klient potwierdza złożenie zamówienia klikając przycisk „Złóż zamówienie”. Klient przed kliknięciem przycisku „Złóż zamówienie” wpisuje w formularzu dane niezbędne do wystawienia faktury. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia, iż rezygnuje z otrzymania faktury i w takim przypadku wraz z Produktem otrzyma wyłącznie dokument księgowy. Klient ma także możliwość wskazania w formularzu zamówienia wybranego przez siebie adresu dostawy.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia przez Drukarnię jest złożenie przez Klienta zamówienia w portalu www.milladruk.pl oraz dokonanie przez Klienta wszystkich wymaganych czynności opisanych w § 3 Regulaminu, w tym w szczególności wgranie pliku lub wybór projektu z dostępnych wzorów, jak również (w rzadkich przypadkach) udzielenie przez Klienta odpowiedzi na dodatkowe pytania Drukarni.
 5. Pliki do druku
  1. Pliki do druku przesłane przez Klienta powinny być przygotowane według specyfikacji Drukarni www.milladruk.pl. Każdy plik sprawdzany jest pod względem zgodności z specyfikacją Drukarni. W niektórych przypadkach Drukarnia milladruk.pl dokonuje drobnych korekt ( zgodnie ze specyfikacją), jednakże w każdym takim przypadku Klient jest o nich informowany. Klient może także zrezygnować z zamówienia, jeżeli nie akceptuje wprowadzonych przez Drukarnię modyfikacji.
  2. Drukarnia milladruk.pl  nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje korekty treści zawartych w materiałach. Jeżeli materiały przesłane przez Klienta zawierają treści niezgodne z prawem, Drukarnia może odmówić realizacji zamówienia.
  3. Drukarnia milladruk.pl zapisuje wszystkie czynności dokonane przez Klienta (między innymi: informację o dacie i godzinie wgrania pliku graficznego, dokonaniu płatności itd.). W sytuacjach spornych będą one możliwe do odtworzenia zarówno przez Klienta, jak i przez Drukarnię.
  4. W przypadku zakceptowania plików odrzuconych przez Drukarnię, zlecenia takie nie podlegają reklamacji.
  5. Drukarnia nie archiwizuje plików graficznych. Piki zamieszczone na serwerze FTP oraz przesłane przez Klienta w celu realizacji zamówienia, usuwane są po upływie 60 dni.
 6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia,  jednostkową oraz łączną cenę zamawianych Produktów, dane i adres Klienta, a także dane i adres odbiorcy Produktu jeśli jest nim inna osoba niż Klient oraz dodatkowo dane do wystawienia faktury VAT.
 7. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez Klienta opcji „Złóż zamówienie”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia wysyłana zostanie wiadomość, potwierdzająca przyjęcie przez Drukarnie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności będą przesyłane bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia. W wiadomościach e-mail będą zawarte informacje o statusie zamówienia.
 8. Drukarnia zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym poinformuje Klienta nie później niż w terminie 48 godzin od dnia otrzymania zamówienia.
 9. Z chwilą otrzymania przez Klienta na wskazany adres e-mail potwierdzenia przyjęcia przez Drukarnie zamówienia do realizacji, Klient zawiera ze Drukarnią umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem.
 10. Umowa sprzedaży może być zawarta w imieniu Klienta wyłącznie przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku Klienta nie będącego osobą fizyczną – przez osobę posiadającą pełnomocnictwo do jego reprezentowania.
 11. Drukarnia dostarczy Produkt Klientowi w terminie wskazanym na stronie Drukarni lub też – w przypadku Produktów realizowanych na indywidualne zamówienie Klienta - w terminie uzgodnionym i wskazanym w przesłanej korespondencji e-mail.
 12. Termin wysyłki Produktu jest liczony:
  1. od momentu otrzymania przez Klietna potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku gdy płatność dokonywana jest w chwili odbioru Produktu - gotówką kurierowi albo gotówką lub kartą płatniczą, oraz wgrania plików do druku.
  2. od momentu wpływu na konto Drukarni całej kwoty wynagrodzenia należnego za Produkt zamówiony przez Klienta – w przypadku gdy płatność dokonywana jest przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przez Drukarnie oraz wgrania plików do druku.
 13. Produkt jest wysyłany przez Drukarnie na adres na terenie Polski wskazany przez Klienta. Produkty nie są wysyłane na adresy znajdujące się poza terenem Polski. Warunkiem wydania Produktu Klientowi jest zapłata za Produkt.
 14. Produkt wysyłany jest przez Drukarnię za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przesyłki dostarczane są od 8:00 do 20:00 w dni robocze. W przypadku nie zastania Klienta, zostawione zostaje awizo. W przypadku niemożliwości odbioru przez Klienta lub odbiorcy Produktu i konieczności jego ponownego wysłania przez Drukarnię, Klient może zostać obciążony kosztami ponownej wysyłki Produktu. Sposób opakowania Produktu każdorazowo jest wybierany przez Drukarnie i uwzględnia specyfikę wysyłanego Produktu. Istnieje także możliwość osobistego odbioru Produktu w siedzibie Drukarni.
 15. Drukarnia zaleca, aby po otrzymaniu przesyłki Klient sprawdził zawartość paczki w obecności kuriera w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie Produktu w trakcie dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń nalezy zażądać od kuriera przesyłki sporządzenia protokołu szkody.
 16. Odbiór przesyłki od kuriera musi być potwierdzony czytelnym podpisem Klienta(lub osoby upoważnionej) za pokwitowaniem.
 17. W przypadku bezpodstawnej odmowy przyjęcia przesyłki z Produktem przez Klienta, przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Klienta. W takim przypadku pomimo nie odebrania Produktu - Klient jest zobowiązany także do zapłaty Drukarni za Produkt, którego odbioru bezpodstawnie odmówił. Treść niniejszego punktu nie wyłącza, ani też w żadnym zakresie nie ogranicza uprawnień Klienta będącego jednocześnie Konsumentem, o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu.
 18. Drukarnia zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:
  1. otrzymania nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia
  2. braku możliwości kontaktu z Klientem, w celu przeprowadzenia weryfikacji treści złożonego zamówienia lub doprecyzowania szczegółów zamówienia
  3. W przypadku gdy Klient zawierając umowę zobowiązał do zapłaty za zamówiony Produkt w formie przedpłaty, brak zapłaty za zamówiony Produkt w terminie 7 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia powoduje, że zamówienie zostaje uznane za nieaktualne i będzie automatycznie anulowane.
  4. nie przyjęcia przez Drukarnię zamówienia do realizacji z powodu błędów w pliku wgranym przez Klienta.
 19. W każdym przypadku, gdy Drukarnia nie realizuje zamówienia, a otrzymała płatność związaną z takim zamówieniem, zobowiązana jest do zwrotu takiej płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia podjęcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia.
 20. Drukarnia informuje, że Klient składając zamówienie powinien wziąć pod uwagę fakt, iż:
  1. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Drukarnie może wynieść do 2 mm,
  2. w przypadku wydruków wielkoformatowych do 4mm
  i ewentualne reklamacje zgłaszane z tych tytułu mogą zostać nie uznane przez Drukarnie.

4. Prawo odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta ( Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 827), Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 ( czternastu ) dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Drukarnia wydaje Produkt, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności - od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
   1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
   2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Drukarnia przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Drukarni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Konsument odstępując od umowy może skorzystać z zamieszczonego poniżej wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat: Milladvert Dawid Pogoda, Pustków 275, 39-205 Pustków, e-mail: dawid@milladvert.com

    Ja, ………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów……. lub  dostawy następujących produktów…...
  - Data zawarcia umowy………...
  - Imię i nazwisko konsumenta ………..
  - Adres konsumenta ……………..
  - Podpis konsumenta …………..
  - Data ………………….”
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może także odstąpić od umowy poprzez przesłanie oświadczenia pocztą na adres Drukarni wskazany w ustępie 3 powyżej lub drogą elektroniczną na adres e-mail bok@milladruk.pl przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w ust. 3 powyżej lub przez przesłanie innego równoważnego w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Drukarnia ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta, w tym kosztów dostarczenia Produktu do Konsumenta nastąpi nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Drukarnię oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Drukarnia dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, bez ponoszenia przez Konsumenta jakichkolwiek opłat związanych z zwrotem, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który to sposób nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Drukarnię, Drukarnia nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 7. Jeżeli Drukarnia nie zaproponowała, że odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.
 8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Drukarni lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiła od umowy, chyba że Drukarnia zaproponowała, że sama odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 11. Drukarnia odpowiada wobec Konsumenta, jak również wobec pozostałych Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami, z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady dostarczonych Produktów, na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego (Dziennik Ustaw z 2014r. poz. 121 ) oraz opartych na tych zasadach postanowieniach niniejszego Regulaminu.
 12. Reklamację należy  złożyć za pośrednictwem portalu www.milladruk.pl w panelu klienta w zakładce „Zamówienia zakończone”. Reklamację można także przesłać na adres siedziby Drukarni: Milladvert Dawid Pogoda., Pustków 275, 39-205 Pustków.
 13. Składając reklamację należy dostarczyć Drukarni reklamowany Produkt wraz z opisem reklamacji. Wszelkie inne uwagi dotyczące reklamowanego Produktu, takie jak zdjęcia reklamowanego Produktu, czy skan protokołów uszkodzenia lub zniszczenia Produktu Klient może przesyłać na adres bok@milladruk.pl. W przypadku, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie, kosztami powstałymi po stronie Drukarni z tytułu odbioru reklamowanego Produktu i jego ponownej wysyłki do odbiorcy może zostać obciążony Klient.
 14. Drukarnia dołoży wszelkich starań aby rozpatrzyć reklamację - bez względu na rodzaj zgłoszenia - w ciągu 48h licząc od momentu zgłoszenia. Jednakże w żadnym przypadku rozpatrzenie reklamacji nie nastąpi później niż w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej zgłoszenia.
 15. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Drukarnie wada Produktu zostanie niezwłocznie usunięta i naprawiony Produkt lub - w przypadku gdy wada nie da się usunąć - nowy Produkt zostanie przesłany do Klienta.
 16. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu gwarancji jakości zakupionego Produktu odstąpi od umowy z Drukarnia, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 17. W przypadku gdy Klient, który składa reklamację korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi zakupionego Produktu odstąpi od umowy ze Drukarnią, prawa i obowiązki stron regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 18. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi jest wyłączona.

5. Ceny i metody płatności

 1.  Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych, takich jak: dopłaty za wskazane godziny dostawy, dopłaty za wysyłkę na wiele adresów.
 2. Płatności za Zlecenie można dokonać:
  a) za pomocą zintegrowanego systemu płatniczego Przelewy24 w tym: kart debetowych, kredytowych, przedpłaconych, przekazem, przelewem on-line,
  b) korzystając z przelewu bankowego,
  c) wybierając opcję „płatność za pobraniem”.
 3. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 4. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 5. Dokonując zakupów na Portalu milladruk.pl Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną. Klient ma również możliwość pobrania e-faktury, logując się na Portalu.

 

6. Prywatność i bezpieczeństwo

 1. Drukarnia zobowiązuje się do postępowania zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 2. Drukarnia zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
 3. Dane osobowe Użytkowników portalu, w ramach usług realizowanych przez Drukarnię, przetwarzane są wyłącznie w przypadku posiadania przez Drukarnię jednej z dopuszczonych przez RODO podstaw prawnych do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy. Uzyskanych od Użytkowników danych osobowych Drukarnia nie udostępnia osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z serwisem, np. operatorów systemów płatności oraz firm kurierskich, spedycyjnych, które realizują płatności za zakupione w serwisie towary oraz dostarczają zakupione towary do Klientów. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z portalem firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.
 4. Użytkownikom przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas ich danych osobowych:
  • prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych
  • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

Jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) może on skorzystać z prawa do zmiany oraz przenoszenia danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Milladvert Dawid Pogoda z siedzibą w Pustków 275, 39-205.
 2. Szczegółowe informacje związane z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w dostępnym na stronach Portalu dokumencie pod nazwą: Polityka prywatności.

7. Własność intelektualna

Adres strony, pod którym jest dostępna Drukarnia internetowa: www.milladruk.pl, a także zawartość portalu internetowego www.milladruk.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do portalu milladruk.pl oraz treści w nim zawartych należą do firmy Milladvert Dawid Pogoda Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.milladruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione. Złamanie powyższych przepisów będzie ścigane w drodze postępowania sądowego.

8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy aktów prawnych przywołanych w niniejszym Regulaminie, a w przypadku Kupujących nie będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t.), także postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży dostępnych na stronie internetowej Drukarni.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121. j. t. ), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy
 3. Drukarnia zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu w portalu internetowym www.milladruk.pl
 4. Spory pomiędzy Drukarnią a Klientem będącym jednoczenie Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Drukarnią a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Drukarni. Klient będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej znajdującym się najbliżej miejsca zamieszkania Konsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia jego publikacji, to jest od dnia 26 lutego 2019r.